Vishal Saini

 

   168 Stories by Vishal Saini

Netflix’s Insider 2021 Review πŸ‘

Netlfix's Insider 2021 ReviewπŸ‘ Netflix's new reality television show based in Spain, titled 'Insiders,' is a controversial choice for the streaming service.
0 2 min read

Every last one of them movie Review 2021πŸ‘

Every last one of them Movie Review 2021 πŸ‘ It will appeal to sci-fi fans and fans of the Black Mirror series for the most...
0 3 min read

Found 2021 Movie Review πŸ‘

Found 2021 ReviewπŸ‘ Found depicts the journey of Sadie, Lily, and Chloe to China following a DNA test in which they encounter various cultures and...
0 3 min read

Zee5 Heads and Tales 2021 Movie Review πŸ‘

Zee5 Heads and Tales 2021 Movie Review πŸ‘ It tries to teach important lessons, but it is inconsistent and uninteresting in the process.
0 2 min read

Netflix’s Little Big mouth 3 Review πŸ‘

Netlfix's Little big mouth ReviewπŸ‘ It is a pleasant and enjoyable love story with a good dose of music in this Netflix original film, which...
0 2 min read

Raincoat Killer 2021 Review πŸ‘

Raincoat killer 2021 movie ReviewπŸ‘ Chasing a Predator in Korea is as fascinating as it is terrifying at the same time.
0 2 min read

Sardar Udham 2021 Movie Review πŸ‘πŸ‘

Sardar Udham Movie 2021 ReviewπŸ‘πŸ‘ It is the story of Sardar Udham Singh, a revolutionary whose one-act awoke the entire world and will never be...
0 2 min read

Ranthan Prapancha 2021 Movie Review πŸ‘πŸ‘

Ranthan Prapancha 2021 Review πŸ‘πŸ‘ The latest Kannada film to be released on Amazon Prime is a family drama that will warm your heart.
0 2 min read

Netflix’s Little things Season 4 Review πŸ‘πŸ‘

Netlfix's Little Things Season 3 ReviewπŸ‘πŸ‘ I don’t think we will see Dhruv and Kavya this good on this show. ven though they are maturing,...
0 3 min read